Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

PR en Communicatiecommissie

Doelstelling en Hoofdactiviteiten

Het verzorgen van een onafhankelijke, professionele invulling van de in- en externe communicatie en PR van Golfclub Midden Brabant. Gezien het karakter van  onze vereniging zal de nadruk liggen op de interne communicatie. Om deze doelstelling te realiseren kent de commissie verschillende subcommissies die ieder een bepaald deel van de hoofdactiviteit verrichten.

De Approach commissie zorgt voor het een of tweemaal per jaar uitbrengen van een Glossy Approach, met algemene artikelen betreffende golf in zijn algemeenheid en onze golfbaan en golfvereniging in het bijzonder. Het magazine wordt verspreid onder onze leden en ligt ter beschikking voor alle bezoekers, golfers en niet golfers, van ons golfcomplex op het Landgoed de Utrecht te Esbeek.

De Websitecommissie en Nieuwsbriefcommissie verzorgen de website respectievelijk de nieuwsbrief met korte bondige berichten over actuele en voor leden relevante of interessante zaken. Zij bewaakt daarbij de look en feel van het medium. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met de exploitant (en zijn partners), die zijn eigen deel van de gemeenschappelijke publicatie verzorgt.

Verder bestaan de activiteiten uit

  • Het verzorgen en bewaken van de huisstijl van Golfclub Midden Brabant
  • Het onderhouden van contacten met E-Golf4U
  • Het onderhouden van de contacten met bestaande of potentiële sponsors en adverteerders.
  • Het verzorgen van contacten met regionale kranten
  • Het verzorgen van eventuele andere public relations activiteiten of contacten
  • Het zo nodig organiseren van activiteiten ter vergroting van het ledenaantal
  • En voorts het gebruiken van de social media indien daarvoor een vrijwilliger gevonden wordt.

Samenstelling commissie

De samenstelling van de commissie staat elders op de website onder “Bestuur en Commissies” vermeld.

Binnen het bestuur is iemand specifiek belast met de verantwoordelijkheid voor PR en communicatie en hij stuurt de genoemde subcommissies aan. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de PR en het redactionele beleid met betrekking tot de Website, Nieuwsbrief en Approach. De subcommissies functioneren zoveel mogelijk als team en kennen een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Redactiebeleid

De redacties verrichten hun functie binnen de aangegeven verantwoordelijkheid en doelstellingen zonder directe of indirecte beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit. De redacties werken volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in hun berichtgeving, analyses en opiniërende artikelen.                  De redacties kunnen derden en andere commissies voor hun berichtgeving om bijdragen, input of concepten vragen. Zij zullen bij haar nieuwsgaring en berichtgeving een zoveel mogelijk representatieve selectie maken en streven naar volledigheid en evenwicht. Zij kunnen de bijdragen, input of concepten onder eigen verantwoordelijkheid aanpassen met het oog op de gewenste lay-out, stijl of schrijfwijze. Zij zullen daartoe de in het dagelijkse leven geldende normen en waarden respecteren.

De Nieuwsbrief, de Approach en de website vormen een platform voor alle leden van onze golfclub. Mits aan onderstaande regels voldaan is, wordt een ingezonden bericht van een individueel lid, na beoordeling door de betrokken redactie, opgenomen in het daarvoor geschikte medium. De redactie treedt zo nodig in overleg met de inzender. Bij blijvend verschil van inzicht over o.a. relevantie, stijl, schrijfwijze en regels treedt de redactie in overleg met het verantwoordelijke lid van het bestuur, die zoveel mogelijk contact opneemt met de indiener en uiteindelijk de beslissing neemt over plaatsing en de wijze waarop.

De redacties en het bestuurslid stellen zich open voor op- en aanmerkingen of voor kritiek op haar beleid en de uitvoering hiervan. Op zo kort mogelijke termijn zullen zij reageren op de gegeven uiting.

Regels

--In onze publicaties worden in principe geen anonieme artikelen geplaatst. Dit impliceert dat de ondertekenaar van een ingezonden artikel verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Incidenteel kunnen artikelen zonder auteursnaam geplaatst worden mits de afzender bekend is bij de redactie. Een en ander ter beoordeling van de redactie. Onder het artikel wordt alsdan vermeld dat de inzender bekend is bij de redactie

--De redactie neemt geen artikelen, links, berichten of banners op die op enigerlei wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben. Bij twijfelgevallen beslist de (hoofd)redactie.

-- De redactie neemt geen artikelen of berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde politieke partij of andere maatschappelijke organisatie.

--De redactie neemt geen artikelen of berichten op die als inhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van bepaalde artikelen of waren.

-- De redactie neemt geen berichten op die als inhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde religie. 

Plaatsing Website en Nieuwsbrief

Berichten op de website en de digitale nieuwsbrief worden uitsluitend geplaatst door de webmasters op aangeven van de redacties van deze twee mediums. De redacties en de webmasters bepalen in goed overleg of en zo ja wanneer een bericht op de website en of de nieuwsbrief wordt geplaatst. Voorstellen of suggesties tot het plaatsen van een bericht kunnen worden gericht aan Secretariaat@golfclubmiddenbrabant.nl. De webmasters passen slechts een marginale toetsing toe op layout en taal. De webmasters zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de geplaatste artikelen.

Advertenties en sponsoring

In de Approach, de Nieuwsbrief en op de Website kunnen tegen betaling advertenties worden opgenomen. Alle publicaties en alle activiteiten kunnen onder nader te bespreken voorwaarden gesponsord worden. De opbrengsten hiervan dienen ter dekking van de kosten van het uitbrengen van deze publicaties of van door de vereniging verrichte activiteiten in zijn algemeenheid. Jaarlijks wordt hiertoe bij het bestuur een begroting ingediend en aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Na afloop van ieder boekjaar brengt de commissie verslag uit aan het bestuur, het bestuur brengt vervolgens verslag uit aan de ledenvergadering.

Wie op zoek is naar informatie over advertentieruimte of sponsoring kan contact opnemen met het bestuur of mailen naar Secretariaat@golfclubmiddenbrabant.nl. De contactpersoon en het telefoonnummer kunt u vinden op de website..

Samenstelling PR en Communicatie Commissie

Verantwoordelijk bestuurslid: Frank van Wegen

Approach Commissie: Coen de Kort, Annelies Nijhuis-Kroesen, Marianne Surendonk en Louis Nouws.

Nieuwsbrief Commissie: Vacature, secretariaat GCMB en webmasters Peter Herreilers en Hans-Peter Santegoets.

Website Commissie: Vacature, secretariaat GCMB en webmasters Peter Herreilers en Hans-Peter Santegoets.

top

Lid worden