Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

PR-, Redactie- en Websitecommissie

Samenstelling: zie Bestuur en Commissies         

 ← Stuur de PR-, Redactie- en Websitecommissie een mailbericht.

Hoofdactiviteiten

 • Clubblad Approach: 4 maal per jaar een digitale editie en 1 maal een magazine editie
 • Inhoud van website Golfclub Midden-Brabant
 • Sponsoring
 • PR activiteiten
 • Externe communicatie

Doelstelling

De PR-, Redactie- en Websitecommissie geeft op een onafhankelijke, professionele wijze invulling aan de versterking van de in- en externe communicatie en PR van Golfclub Midden-Brabant. Gezien het karakter van onze vereniging zal de nadruk liggen op de interne communicatie.

Activiteiten die verricht worden zijn:

 • Het coördineren en aansturen van: website; PR/sponsoring; redactie clubblad; in– en externe communicatie.
 • Het uitbrengen van het clubblad Approach.
 • Het zorgen voor het plaatsen van de aangeboden berichten, de inhoudelijke vulling, de content van de website, alsook voor het contentmanagement inhoudende het coördineren van de aanlevering en gereed maken van berichten en verenigingsinformatie voor plaatsing op de website.
 • Het overzichtelijk en actueel houden van de website.
 • Contacten onderhouden met E-Golf4U.
 • Zorgen voor nieuwe sponsoren en onderhouden van contacten met huidige sponsoren.
 • Verzorgen en bewaken van de huisstijl van Golfclub Midden-Brabant.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit minimaal vier leden. De voorzitter is in principe een bestuursafgevaardigde, die de link vormt tussen de commissie en het bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor de PR, het redactionele beleid en de website. Ieder commissielid heeft één of meer vaste taken binnen de commissie. Voorop staat dat de leden een ‘team’ vormen.

Sponsoring

Wie op zoek is naar informatie over sponsoring of het plaatsen van een advertentie, kan een e-mail sturen naar: prw@golfclubmiddenbrabant.nl. Uiteraard kunt u ons ook aanspreken. De contactpersoon en het telefoonnummer kunt u vinden op de website.

Redactiestatuut Golfclub Midden-Brabant

Voor de redactie is een redactiestatuut opgesteld. De PR-, Redactie- en Websitecommissie heeft o.a. tot taak het uitbrengen van een clubblad en de inhoudelijke zorg voor de website om daardoor de leden zo breed mogelijk te informeren over het wel en wee van de vereniging.
De commissie brengt het clubblad Approach uit. De redactieformule is afgestemd op de interessesfeer van de lezers en hun belangen. De redactie zal zich niet binden aan groeperingen en personen en zal haar onafhankelijkheid tegenover wie dan ook handhaven.

Redactionele onafhankelijkheid

De redactie dient haar taak vanuit de door het bestuur gedelegeerde verantwoordelijkheid en binnen het kader van hetgeen in de doelstellingen en identiteit is vastgelegd te kunnen uitvoeren, zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de wijze zoals in dit statuut geregeld. De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opiniërende artikelen.
De redactie zal bij haar nieuwsgaring en berichtgeving een zoveel mogelijk representatieve selectie maken en streven naar volledigheid en evenwicht. Zij zal daartoe de in het dagelijks leven geldende normen en waarden als vast uitgangspunt nemen.

Algemeen

Het clubblad Approach en de website vormen een platform voor alle leden van Golfclub Midden-Brabant. Dat betekent dat in principe ieder ingezonden artikel wordt opgenomen, behalve in het geval dat onderstaande regels nadrukkelijk worden overtreden, een en ander ter beoordeling van de redactie. Tevens kan het zijn dat een lid van de commissie van mening is dat een artikel om hem of haar moverende redenen niet geplaatst kan worden. Hij of zij brengt dit dan ter kennis van de bestuursverantwoordelijke van de commissie. De bestuursverantwoordelijke binnen de PR-, Redactie- en Websitecommissie neemt, eventueel in overleg met de voorzitter van het bestuur van Golfclub Midden-Brabant, de uiteindelijke beslissing over het wel of niet opnemen van een artikel. De auteur van het artikel wordt door de voorzitter van de PR-, Redactie- en Websitecommissie geïnformeerd over het besluit.
De redactie stelt zich open voor kritiek op haar beleid. Reacties van lezers zullen op zo kort mogelijke termijn op adequate wijze worden beantwoord.
In het clubblad zullen tegen betaling advertenties worden opgenomen. De opbrengst van deze advertenties dient in eerste instantie als dekking van de kosten voor het uitbrengen van het clubblad. Jaarlijks zal een begroting worden ingediend die vooraf door het bestuur zal moeten worden goedgekeurd. Tevens zal de commissie in het jaarverslag verslag doen aan het bestuur ter toetsing van het gevoerde beleid.

Regels

Geen anonieme artikelen

In het clubblad Approach worden in principe geen anonieme artikelen geplaatst. Dat betekent dat de ondertekenaar van het artikel verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Incidenteel kunnen artikelen zonder auteursnaam worden geplaatst, mits de afzender bekend is bij de redactie. Eén en ander ter beoordeling van de redactie. Onder het artikel wordt vermeld dat de inzender bekend is bij de redactie.

Goede smaak

De redactie neemt geen artikelen, links, berichten of banners op die op enigerlei wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben. Bij twijfelgevallen beslist de (hoofd)redactie.

Geen partijpolitieke advertorials

De redactie neemt geen artikelen of berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde politieke partij of andere maatschappelijke organisatie.

Geen commerciële advertorials

De redactie neemt geen artikelen of berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van bepaalde artikelen of waren.

Geen religieuze advertorials

De redactie neem geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde godsdienst.

Plaatsing berichten op de website

Berichten op de website worden uitsluitend geplaatst door de webmasters. Zij bepalen, zo nodig in overleg met de voorzitter van de PR-, Redactie- en Websitecommissie, of  en, zo ja, wanneer een bericht op de website wordt geplaatst. Voorstellen of suggesties tot het plaatsen van een bericht op de website kunnen worden gericht aan webmaster@golfclubmiddenbrabant.nl. Berichten dienen daarbij volledig te worden aangeleverd, dat wil zeggen in een korte samenvatting of vooraankondiging alsmede met de volledige nader te raadplegen complete tekst. De webmasters zijn bevoegd om aangeleverde berichten en artikelen niet te plaatsen of in te korten (na overleg met de aanbieder). De webmasters zijn niet verantwoordelijk te houden voor de inhoud en/of juistheid van de geplaatste informatie.

top

Lid worden